بعد از هزار سال...

بازگشتم ...

.

چند سال پیش یک شهردار  از من پرسید : شهر را در یک جمله تعریف کن!

فی البداهه گفتم: شهر ظرف زندگی مردم آن شهر است...( به بسط دادن تعریف دکتر حجت از معماری )...

.

امروز بعد از سالیان دوباره این تعریف یادم آمد...

و داشتم فکر می کردم:

شهر در تعبیر ظرف نمیگنجد ...فراتر از آن است ....شهر در خاطرات مردم در ذهن مردم جاودانه است...شاید کلمه "ظرف" با مشخص کردن ابعاد و حدود ..کالبد شهر را به خاطر بیاورد اما کلمه" زندگی" نشان می دهد شهر اگر هم ظرف باشد وسعت آن به اندازه دل های شهروندان آن است اگر که  محبتی به شهر  در آن دلها باشد....وسعت شهر و زندگی آن در " ظرف " نمیگنجد...

/ 0 نظر / 30 بازدید