کیفیت های پنهان

از یادداشتهای آخرم معلومه...

این روزها وقتهای بیکاری ذهنم گاهی شوق میگیره به حرکت به سوی کشف کیفیت های پنهان محیط...

پنهان اما در مقابل چشم...

گاهی سالها در مورد یه سری مطالب می خونی و می نویسی ....ولی آن مطالب را در درونت واقعا حس نکردی، اما گاهی یک ناخود آگاه پنهان درون آدم جریان پیدا میکنه و یکدفعه قوه کشف و شهود فعال میشه...و ناگهان میبینی ....پرده پرده...و برات چیزهایی آشکار میشه که مدام جلوی چشمت بودن اما هیچوقت نمی دیدی شون...

این روزها کیفیت های پنهان که در واقع از شدت آشکاری پنهانن، از گوشه و کنار ناگهان پرده بر می اندازند و به قول حافظ مست از خانه برون می آیند....لبخندچشمک

پ.ن: فعلا برای شما پنهان هستن کیفیت های کشف شده من...لبخندساکت

/ 0 نظر / 9 بازدید